Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
1.1. 9 LINE OÜ (edaspidi "Firma"), austades oma klientide õigust privaatsusele, sealhulgas saidi https://www.headlaatsed.ee/ (edaspidi "Sait") külastajad ja ostjad (edaspidi "Kliendid"), kohustub tagama nende isikuandmete kaitse ja garanteerima nende kui andmesubjektide õigused.
1.2. See privaatsuspoliitika reglementeerib kõigi Firma klientide isikuandmete kogumise, töötlemise ja hoidmise peamised printsiibid ja korra.
1.3. Kasutades Firma Saiti või selle teenuseid või ostes Firma pakutavaid kaupu ja samas esitades Firmale oma isikuandmeid, te nõustute antud privaatsuspoliitika sätetega (välja arvatud andmete töötlemine, mille jaoks on vaja eraldi teie nõusolekut). Arvestatakse, et kliendid on tutvunud privaatsuspoliitikaga, kui registreerimisel kliendisüsteemis tegid Saidil poliitika teksti alla "linnukese".
1.4. Teie isikuandmeid töödeldes peame me kinni 2016. aasta 27. aprilli Euroopa Parlamandi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/697 sätetest füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vabal liikumisel ning direktiivi 95/46/EÜ (edaspidi "ADTAI" ) kehtetuks tunnistamise kohta, Läti Vabariigi elektroonilise side seadusesest (edaspidi "ERI) ja teistest seadusaktidest, mis reglementeerivad isikuandmete kaitset.

2. Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted.
2.1. Isikuandmed - see on mistahes teave füüsilise isiku kohta, kes on tuvastatud või kelle isikut saab tuvastada (andmesubjekt); füüsiline isik, kelle isikut saab tuvastada - see on isik, kelle isikut saab otse või kaudselt tuvastada, eelkõige identifikaatori abil, nagu ees- ja perekonnanimi, ID kood, elukoha andmed ja interneti-identifikaator või mõne füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse kaudu.
2.2. Andmesubjekt - füüsiline isik, Firma klient (sealhulgas Saidi külastajad), kelle isikuandmeid kogub Firma.
2.3. Andmesubjekti nõusolek - nõuetekohaselt teavitatud andmesubjekti tahte vabatahtlik, konkreetne ja ühemõtteline väljendamine avaldusega või ühemõtteliste toimingutega, millega ta nõustub sellega seotud isikuandmete töötlemisega.
2.4. Andmetöötlus - mis tahes toiming või toimingute jada, mida teostatakse automatiseeritud või mitteautomaatsete vahenditega isikuandmete või isikuandmete kogumitega, nagu kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, vastuvõtmine, tutvumine, kasutamine, nende levitamine või avastamine, samuti võrdlus või seos muude andmetega, piirangud, kustutamine või hävitamine.
2.5. Andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, asutus, agentuur või muu asutus, kes andmehalduri nimel töötleb isikuandmeid.
2.6. Andmehaldur - Läti Vabariigi seaduste alusel asutatud äriühing 9 LINE OÜ, ettevõtte number 12018011, aadress ul. Põdra tee 17, Uuesalu.
2.7. Küpsised - väike tekstinfo, mis luuakse automaatselt Saidil otsimisel ja salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse.
2.8. Otseturundus - tegevus, mille eesmärk on pakkuda inimestele kaupu või teenuseid ja/või tunda huvi nende arvamuse vastu pakutavate kaupade või teenuste kohta posti teel, telefoni teel või muul otsesel viisil.

3. Millised teie isikuandmeid me kogume?
3.1. Firma kogub ja töötleb selliseid teie isikuandmeid, mida esitate ise registreerimisel, kauba tellimisel ja/või kaupade ostmine Saidil või teenuse tellimisel muul viisil: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood, sünniaeg, andmed seoses teenuste osutamisega, tellimuse üksikasjad, kontonumbrid, makse üksikasjad, informatsioon nõusoleku või vastuseisu kohta töödelda isikuandmeid otseturunduseks, paroolid ja muud andmed, mida pakute täiendavalt registreerides, teenuseid tellides ja/või kaupade ostmisel omal algatusel. Teie isikuandmeid hoitakse Firmas meie koostöö ajal ja 10 (kümme) aastat pärast koostöö lõpetamist.
3.2. Kogutud teie isikuandmed, mida te otseselt ei esita registreerimisel, teenuste tellimisel ja/või kaupade ostmisel Saidilt, kuuluvad jätkuvalt Firmas töötlemisele, st andmeid kogutakse automaatselt teie kasutatud arvutitest ja/või mobiiliseadmetest, kui lähete Saidile: IP aadressid ja ühenduse aeg, kasutatav brauser ja selle versioon, andmed internetisaidi kasutamise kohta, mida külastasite enne seda kui sattusite meie Saidile, andmed kasutatud teenuste kohta jm. Neid andmeid säilitab Firma meie koostöö ajal ja sõltuvalt andmetest kuni 1 aasta selle perioodi lõppemise momendist. Neid andmeid võib pikema aja jooksul säilitada, kui selliseks hoiuperioodiks on muid õiguslikke aluseid.

4. Mis eesmägil töödeldakse teie isikuandmeid?
4.1. Ettevõte töötleb ülalnimetatud teie isikuandmeid järgmistel andmetöötluse eesmärkidel: Firma klientide tuvastamine oma infosüsteemides, registreerimine Saidil ja ühenduse saamine oma kontoga ja/või töötlemise ja kaubaostude haldamise eesmärkidel, teenuste osutamisega seotud raamatupidamisdokumentide haldamine kaupade saatmiseks, teiega suhtlemiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks parema otseturunduse eesmärkidel (ainult juhul, kui on olemas eelnev andmesubjekti nõusolek).

5. Kuidas töödeldakse teie isikuandmeid?
5.1. Firma tagab, et teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt, kogutakse kehtestatud selgelt määratletud ja õiguspärastel eesmärkidel ja edaspidi ei töödelda neid eesmärke eiravatel viisidel, mis on piisavad ja asjakohased ning ainult need, mis on vajalikud eespool loetletud eesmärkidel, milleks neid töödeldakse, täpsed ja vajadusel ajakohastatud ning töödeldud nii, et kui tehnilisi või organisatsioonilisi vahendeid kasutatakse, tagatakse isikuandmete säilivus, sealhulgas kaitse andmete töötlemise eest, ilma loata või ebaseaduslik andmete töötlemine ja juhusliku kaotamise, hävimise või vigastamise oht.

6. Teie õigused andmesubjektina.
6.1. Teil on järgmised andmesubjektide õigused, mida me rakendame, saades teilt taotluse (e-posti teel aadressil vaga@headlaatsed.ee, posti teel aadressil Põdra tee 17, Uuesalu), kui olete oma isiku õigesti kinnitanud:
6.1.1. tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse.
6.1.2. nõuda ebatäpsuste parandamist seoses teie isikuandmetega.
6.1.3. nõuda oma mittetäielike isikuandmete täiendamist.
6.1.4. nõuda, et Firma eemaldaks teiega seotud isikuandmed, kui:
6.1.5. need pole enam vajalikud eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid koguti ja töödeldi;
6.1.6. te muudate lepingut ja ei ole ühtegi teist õiguslikku alust teie isikuandmete töötlemiseks;
6.1.7. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
6.1.8. muudel määruses esitatud alustel;
6.1.9. nõuda, et Firma piiraks teie isikuandmete töötlemist;
6.1.10. saada teiega seotud isikuandmeid, mis te esitasite Firmale süstematiseeritud, kasutatavas ja loetavas arvuti vormingus (samuti on teil õigus paluda Firmat kanda teie isikuandmed üle teisele andmehaldurile);
6.1.11. mitte nõustuda, et teiega seotud isikuandmeid töödeldakse (nt seoses otsesturundusega jm.)
6.2. Me teavitame teid sellest, et võttes arvesse, et teie õigusi andmesubjektidena rikutakse, võite esitada kaebuse riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Riikliku andmekaitseinspektsiooni kohta lisateavet klõpsake siin: https://www.ada.lt/
6.3. Üksikasjalikumat teavet andmesubjekti õigustest leiate aadressil https://www.gerilesiai.lt/content/duomenu-subjektu-teises-248.

7. Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel.
7.1. Hakkame saatma teile Firma uudiseid e-postiga ja/või küsima pakutavate teenuste kvaliteedi kohta, pidades silmas teie eelnevat nõusolekut ja juhindudes määruse sätetest.
7.2. Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, sünniaeg, tellimuse üksikasjad, andmed seoses teenusepakkumisega.
7.3. Teie isdikuandmeid otseturunduse eesmärkidel hoitakse niikaua kui te loobute saamast otseturunduse teateid.

8. Kellele edastatakse teie isikuandmeid?
8.1. Firma töötajate juurdepääs teie isikuandmetele antakse ainult vajaduse korral täita teatud kohustusi või ainult pärast seda kui töötaja kohustub järgima konfidentsiaalsuse nõudmisi.
8.2. Firma võib edastada teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele, kui selleks on juriidiline alus, vastates riigiasutuste või kohtu ametlikele järelepärimistele, kuida alles pärast seda, kui veendutakse nende järelepärimiste seaduslikkuses; kolmadatele isikutele teie nõusolekul. Andmehalduritele, kes pakuvad Firmale teenuseid ja töötlevad teie isikuandmeid Firma nimel ja teie kasuks või Firma kasuks, Firma andmehaldurite nimekirja leiate andmehaldurite riiklkust registrist, mis avaldatakse aadressil www.ada.lt.
8.3. Me kasutame ainult neid andmehaldureid, kes tagavad, et nõuetekohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmed rakendatakse nii, et andmete töötlemine on vastavuses määruse nõuetega ning on tagatud teie kui andmesubjekti kaitse.
8.4. Märgime, et ülalnimetatud andmetöötlejatel on õigus töödelda teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi.
8.5. Andmetöötleja ei tohi kaasata teist andmetöötlejat ilma Firma eelneva konkreetse või üldise kirjaliku loata.
8.6. Teie isikuandmeid võidakse teile vastavate teenuste pakkumiseks anda teistesse riikidesse (sealhulgas kolmandatesse riikidesse), kuid ainult teie loal.

9. Kasutatavad küpsised.
9.1. Selleks, et tagada teile võimalus mugavalt ja tõhusalt Saiti kasutada ja teha teile kasulikke ettepanekuid, kasutame Saidil küpsiseid:

Küpsise nimetus Kirjeldus Loomise aeg strong>Toimimise aeg kasutatavad andmed
PHPSESSID Standasdküpsist kasutatakse kasutaja sessiooni toetamiseks. Lehele sisenemise ajal Kuni internetilehe akna sulgemiseni. Unikaalne identifikaator.
unikaalne tähtede ja numbrite komplekt Nt c89b1bffcb08ec0c354baae160ce5565. Küpsist kasutatakse kasutaja krüpteeritud teabesessioonide salvestamiseks ja elektrooniliste kommertspakkumiste edastamiseks. Lehele sisenemise ajal Kuni kasutaja "Katkestamiseni" või 2 nädalat Unikaalne identifikaator.
_utma, _utmb, _utmc Küpsis jälgimiseks Google Analytics'ist. Teave saadetakse serverisse anonüümselt. Küpsised tuvastavad üksikuid külastajaid ja jälgivad kasutajate sessioone. Üksikasjalikumat teave saab Google'i saidilt. Lehe esimese külastuse ajal Vastavalt 30 min, 6 kuud, 2 aastat Uuringu statistiline tulemus. Lugeja arvestus käib Google Analyticsi kaudu.
_utmz Küpsis Google Analyticsist jälgimiseks. Teave saadetakse serverisse anonüümselt. Lehe esimese külastuse ajal Kuni brauseri sulgemiseni Uuringu statistiline tulemus. Lugeja arvestus käib Google Analyticsi kaudu.
_form_[целое число]_ Küpsist kasutatakse saidi dünaamilise teabe ja uuringute edastamiseks ning see garanteerib, et kasutajatele pakutavat teavet või uuringut kuvatakse ainult piiratud arv kordi. teabe või uuringu dünaamilise vormi ilmumise ajal 1 aasta Kuupäev ja kellaaeg
ac_enable_tracking Väärtus, mis näitab lubatud või keelatud suutlikkust otsida kasutajaid ja koguda teavet selle kohta nende otsinguoskuste võrdlemiseks ja parandamiseks. Lehe esimese külastuse ajal 1 kuu 0 või 1
cmp66207412 Kasutatakse statistiliste andmete loomiseks, kuidas kasutaja kasutab Saiti. Lehe esimese külastuse ajal 29 päeva Arvestuse statistiline tulemus.
__cfduid Kasutatakse Cloudfire sisuvõrgustikus usaldusväärse internetivoo loomiseks. Lehele sisenemise ajal 1 aasta Arvestuse statistiline tulemus.
_dc_gtm_UA-10157979-1 Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta Saidil ja kasutab seda pakkumiste optimeerimiseks ja nende edastamiseks teistele saitidele. Lehele sisenemise ajal 8 tundi. Unikaalne identifikaator.. Arvestuse statistiline tulemus.
_ga Registreeritakse unikaalne ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks, kuidas kasutaja kasutab saiti. Lehe esimese külastuse ajal 2 aastat Unikaalne identifikaator.
_gid Registreeritakse unikaalne ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks, kuidas kasutaja kasutab saiti. Lehele sisenemise ajal Kuni brauseri sulgemiseni Unikaalne identifikaator.
_gat Kasutatakse Google Analyticsi küsitluste kiiruse suurendamiseks. Lehele sisenemise ajal Kuni brauseri sulgemiseni Unikaalne identifikaator.
_gat_UA-10157979-1 Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta saidil ja kasutab seda ainukordsete kasutajate äratundmiseks, andes neile unikaalse identifikaatori (ID). Lehele sisenemise ajal 8 tundi. Unikaalne identifikaator.
ads/ga-audiences Kasutab Google AdWordsi, et korduvalt lubada kasutajaid, kes pigem muudetakse klientideks, arvestades kasutajate käitumist saitidel. Lehele sisenemise ajal Kuni brauseri sulgemiseni Unikaalne identifikaator.
collect Kasutatakse andmete saatmiseks Google Analyticsisse seadme ja külastaja käitumise kohta. Jälgib külastajaid seadmetes ja turunduskanalites. Lehele sisenemise ajal Kuni brauseri sulgemiseni Arvestuse statistiline tulemus.
fr Kasutab Facebooki, et edastada reklaamitooteid. Lehe esimese külastuse ajal 3 kuud Unikaalne identifikaator.
IDE Kasutab Google DoubleClicki, et registreerida ja teatada Saidi kasutajate toimingutest, millal ta klõpsab ühele nähtud reklaamile reklaamiandja teasdetest, et hinnata reklaami tõhusust ja anda kasutajale täpseid reklaame. Lehe esimese külastuse ajal 1 aasta Unikaalne identifikaator.
tr Kasutab Facebooki, et edastada reklaamitooteid. Lehele sisenemise ajal Kuni brauseri sulgemiseni Unikaalne identifikaator.
test_cookie Kasutatakse kontrollimiseks, kas kas brauser toetab kasutaja küpsiseid. Lehele sisenemise ajal Kuni brauseri sulgemiseni Ei kasutata

 

10. Saidil esitatud lingid
10.1. Sait pakub linke kolmandate riikide veebisaitidele, õigusaktidele ja samuti sotsiaalvõrgustike linke. Oluline on märkida, et kolmandate riikide Internetilehtede puhul, mille lingid on Saidil, rakendatakse nende lehtede privaatsuspoliitikat ja Firma ei võta endale vastutust nendel lehekülgedel esitatud teabe sisu, nende tegevuse ja privaatsuspoliitika sätete eest.